ചിത്രസഞ്ചയം | സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം | ഉദ്‌ഘാടനച്ചടങ്ങു് ആരംഭിക്കുന്നു | BACK

ശുഭ ദിനം..

സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം  | 

 

 
  ഉദ്‌ഘാടനച്ചടങ്ങു് പ്രാർത്ഥനയോടെ  ആരംഭിക്കുന്നു.