ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | മരണാനന്തര സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കേണ്ട തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃക | BACK


ഉത്തരവുകൾ  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
  മരണാനന്തര സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കേണ്ട തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃക ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക .