ചിത്രസഞ്ചയം | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണം 2022 സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണം 2022 സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം | BACK

.

വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണം 2021-22 സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം |  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണം 2022 സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം | 

 

 
  തൃശൂർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ.എൻ .ചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു .