ബന്ധപ്പെടുക | കാസർഗോഡ് | BACK

ശുഭ ദിനം.. 2019 വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 22 വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ടയിലെ ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 2:30 ന് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ ഡെപ്യൂറ്റേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.സൂപ്പർവൈസറി തസ്തിക മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

ചീഫ് ഓഫീസ്‌  |  തിരുവനന്തപുരം  |  കൊല്ലം  |  പത്തനംതിട്ട  |  ഇടുക്കി  |  കോട്ടയം  |  ആലപ്പുഴ  |  എറണാകുളം  |  തൃശ്ശൂർ  |  പാലക്കാട്  |  മലപ്പുറം  |  കോഴിക്കോട്  |  വയനാട്  |  കണ്ണൂർ  |  കാസർഗോഡ്  | 

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കാര്യാലയം

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
എസ്.എൻ.പാർക്ക്
അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ- 4  
ഫോൺ:0487-2386871
ഇ-മെയിൽ : agri.worker@gmail.com

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ജിജി.ടി .എം.,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കാര്യാലയം

അപ്പീൽ അധികാരി
ശ്രീ.ജിതേഷ്.പി.ബി.,അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കാര്യാലയം