ചിത്രസഞ്ചയം | സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം | BACK


സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം  | 

ഉദ്‌ഘാടനച്ചടങ്ങു് ആരംഭിക്കുന്നു.

ഉദ്‌ഘാടനച്ചടങ്ങു് പ്രാർത്ഥനയോടെ  ആരംഭിക്കുന്നു.

തൃശ്ശൂർ എം.പി. ശ്രീ.സി.എൻ.ജയദേവൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

തൃശ്ശൂർ എം.പി.ശ്രീ.സി.ൻ.ജയദേവൻ 
100 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം
വിതരണം  ചെയ്യുന്നു.

100 കോടി രൂപയുടെ സംസ്ഥാനതല ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം

ചെയർമാൻ ശ്രീ.പി.കെ.കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു
.