ചിത്രസഞ്ചയം | സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം | 100 കോടി രൂപയുടെ സംസ്ഥാനതല ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം | BACK

ശുഭ ദിനം..

സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം  | 

 

 
  ചെയർമാൻ ശ്രീ.പി.കെ.കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു
.