ചിത്രസഞ്ചയം | സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം | 100 ������������ ��������������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������� | BACK


സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം  | 

 

 
  ചെയർമാൻ ശ്രീ.പി.കെ.കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു
.