ചിത്രസഞ്ചയം | സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം | തൃശ്ശൂർ എം.പി. ശ്രീ.സി.എൻ.ജയദേവൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു | BACK

കേരളം കാർഷിക തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് കോവിഡ് 19 ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെകാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക....karshakathozhilali.org

സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യവിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം  | 

 

 
 
തൃശ്ശൂർ എം.പി.ശ്രീ.സി.ൻ.ജയദേവൻ 
100 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം
വിതരണം  ചെയ്യുന്നു.