ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | കോവിഡ് 19 ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. | BACK

കേരളം കാർഷിക തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് കോവിഡ് 19 ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെകാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക....karshakathozhilali.org

ഉത്തരവുകൾ  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
  കോവിഡ് 19 ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.വൺ ആൻഡ് സെയിം ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്