ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി | BACK

കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 2022 വർഷത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡിന് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസുകളിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് 2023 ഫെബ്രുവരി 15 വരെയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിൽ അപ്പീൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഫെബ്രുവരി 28 വരെയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു.

ഉത്തരവുകൾ  |  ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
  കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അപകടം മൂലമോ / അസുഖം മൂലമോ സർക്കാർ / സഹകരണ ആശുപത്രികളിലോ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച അർദ്ധ സർക്കാർ / സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലോ ചികിത്സ നടത്തിയതിന്റെ ചിലവിലേക്കായി ഓരോ 3 വർഷത്തിനും പരമാവധി 4000/ - രൂപ വരെ ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി .

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം:


1 . നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
2 . അപേക്ഷയോടൊപ്പം ചികിത്സ നടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ / ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം .
3 . ഒ. പി. / ഐ. പി. കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.
4 . മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ / ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ( അച്ചടിച്ച നമ്പറും, തിയ്യതിയും, രോഗിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയത് ). ബില്ലിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഒപ്പിടണം.
5. പാസ് ബുക്കിന്റെയും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെയും പകർപ്പ്.
6. ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ തിയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയ്യതി മുതൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ / ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ ബിൽ തിയ്യതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ അതാതു ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം.