ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | പ്രസവ ധനസഹായ പദ്ധതി | BACK

ശുഭ ദിനം.. 2019 വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 22 വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ടയിലെ ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 2:30 ന് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ ഡെപ്യൂറ്റേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.സൂപ്പർവൈസറി തസ്തിക മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

ഉത്തരവുകൾ  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
  കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ പ്രസവത്തിനു 1000/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് .

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം:


1 . അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലായിരിക്കണം .
2 . അപേക്ഷയോടൊപ്പം പാസ് ബുക്ക് / ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
3 . ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രസവം നടന്നതെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സെർട്ടി ഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
4 . പ്രസവ തിയ്യതി മുതൽ 90 ദിവസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം .