ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | മരണാനന്തര സഹായം | BACK

ശുഭ ദിനം.. 2019 വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 22 വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ടയിലെ ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 2:30 ന് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ ഡെപ്യൂറ്റേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.സൂപ്പർവൈസറി തസ്തിക മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

ഉത്തരവുകൾ  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
  60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് കുറഞ്ഞത് 12 മാസത്തെയെങ്കിലും അംശാദായം അടച്ചതിനു ശേഷം ഒരനാകും മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ടിയാന്റെ നിയമപരമായ അവകാശിക്ക് 2000 /- രൂപ മരണാനന്തര സഹായം നൽകുന്നു.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം:


മരണാനന്തര സഹായത്തിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1 . അസ്സൽ പാസ് ബുക്ക് / ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്
2 . മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്
3 . മരണപ്പെട്ട അംഗവുമായി അപേക്ഷകക്ക് / അപേക്ഷകനുമായുള്ള ബന്ധം        തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ