ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | വിദ്യഭ്യാസ ധനസഹായപദ്ധതി | BACK

കേരളം കാർഷിക തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് കോവിഡ് 19 ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെകാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക....karshakathozhilali.org

ഉത്തരവുകൾ  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
 
വിദ്യഭ്യാസ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം
അറിയുവാനായി ഒഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് .

വിദ്യഭ്യാസ ധനസഹായപദ്ധതി അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക