| ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് | സി എ ഓഡിറ്റ് ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക | BACK

അംശദായം 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കുടിശ്ശികയായതിനാൽ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 2023 ഒക്‌ടോബർ 31 നകം പിഴ സഹിതം അംശദായം അടവാക്കി അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് .