ബന്ധപ്പെടുക | കാസർഗോഡ് | ������������ ��������������������������������������������� ������������������������ ��������������������������� | BACK


ചീഫ് ഓഫീസ്‌  |  തിരുവനന്തപുരം  |  കൊല്ലം  |  പത്തനംതിട്ട  |  ഇടുക്കി  |  കോട്ടയം  |  ആലപ്പുഴ  |  എറണാകുളം  |  തൃശ്ശൂർ  |  പാലക്കാട്  |  മലപ്പുറം  |  കോഴിക്കോട്  |  വയനാട്  |  കണ്ണൂർ  |  കാസർഗോഡ്  | 

 

 
  ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
എസ്.എൻ.പാർക്ക്
അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ- 4,ഫോൺ:0487-2386871
ഇ-മെയിൽ : agri.worker@gmail.com

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ജിജി.ടി .എം.,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്,ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം. color="#FF0000">അപ്പീൽ അധികാരി<ശ്രീ.ജിതേഷ്.പി.ബി.,അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ,ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം.