ഉത്തരവുകളും അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങളും | അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | ��������������� ������������������ ������������������ | BACK


ഉത്തരവുകൾ  |  അപേക്ഷകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും | 

 

 
  വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ പെണ്മക്കൾക്കും അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും വിവാഹ ധനസഹായമായി 2000 രൂപ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്.