ബന്ധപ്പെടുക | കാസർഗോഡ് | BACK

.

ചീഫ് ഓഫീസ്‌  |  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണം- 2022 സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം |  തിരുവനന്തപുരം  |  കൊല്ലം  |  പത്തനംതിട്ട  |  ഇടുക്കി  |  കോട്ടയം  |  ആലപ്പുഴ  |  എറണാകുളം  |  തൃശ്ശൂർ  |  പാലക്കാട്  |  മലപ്പുറം  |  കോഴിക്കോട്  |  വയനാട്  |  കണ്ണൂർ  |  കാസർഗോഡ്  | 

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്,എസ്.എൻ.പാർക്ക്
അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ- 4,ഫോൺ:0487-2386871
ഇ-മെയിൽ : agri.worker@gmail.com
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ:ശ്രീമതി.ഉഷ വി വി.,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ ചാർജ്)
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം.
അപ്പീൽ അധികാരി : ശ്രീമതി.ജിജി ടി .എം.,അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം.