ചിത്രസഞ്ചയം | | ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം | BACK

.

 

 
  പരിപാടിക്കിടെ ജീവനക്കാർ ചെയർമാനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്കുമൊപ്പം